Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang is opgericht op 23 februari 1940. In de begin periode was de naam Buurtvereniging Plaatselijk Belang Ravenswoud. Later kreeg de vereniging zijn huidige naam ‘Plaatselijk Belang Ravenswoud’. De gebruikelijke naam van de vereniging is‘Plaatselijk Belang’ of kortweg ‘PB’. De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de leefbaarheid van het dorp Ravenswoud in de ruimste zin.
Plaatselijk Belang tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitbrengen van een verenigingsblad ‘De Wyken’ en door het onderhouden van contacten met de gemeente Ooststellingwerf. Daarnaast onderhoudt Plaatselijk Belang contacten met de Plaatselijk Belang verenigingen in de omliggende dorpen en met instanties zoals Gemeente Ooststellingwerf en Natuurmonumenten.

Al meer dan 75 jaar zet Plaatselijk Belang zich in voor een leefbaar Ravenswoud. Gedurende al die tijd is men steeds weer in de bres gesprongen om de belangen van Ravenswoud bij het gemeentebestuur te verdedigen. Soms waren de discusies fel en had Plaatselijk Belanghet gevoel dat er slecht werd geluisterd en dat bepaalde toezeggingen “achter de helsdeuren” moesten worden weggesleept. Niet altijd even leuk, maar het hield je wel scherp. De dialoog is altijd gebleven.

Bij de gemeente lag Ravenswoud soms letterlijk aan het voeteneind. Wanneer men met moeilijke gezinnen in de maag zat, stond er in Ravenwoud altijd wel ergens een optrekje om deze mensen te huisvesten. Er gaat zelfs een verhaal dat, toen een man van buiten de gemeente bij de gemeente aanklopte om een woning, de toenmalige burgemeester Bontekoe hem voorstelde om maar met een woonarkje in een van de Wijken van Ravenswoud te gaan liggen. U begrijpt dat het bestuur destijds met deze gang van zaken niet erg gelukkig was. Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig zijn de contacten met de gemeente uitstekend, zowel op bestuurlijk niveau als met betrekking tot alledaagse praktische zaken die de leefbaarheid in het dorp raken. Zo zijn de Plaatselijke en Dorpsbelangen aangewezen als ‘beheerders’ van de subsidies aan het plaatselijk verenigingsleven, die beschikbaar zijn gesteld in het kader van het gemeentelijk wijken- en dorpenbudget ter bevordering van de leefbaarheid. Verenigingen in het dorp kunnen jaarlijks een subsidieverzoek indienen bij PB; bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de plannen voor zowel de korte als de langere termijn. Er wordt zowel aan de leden als aan de gemeente verantwoording over afgelegd in het jaarlijkse financieel verslag.

Toen het dorpshuis er nog niet was werden de ledenvergaderingen in de school gehouden. Het lokaal stond dan blauw van de rook en was bedompt van de verhitte discussies. De vrouwen van het Plaatselijk Belang bestuur zorgende voor de “boeren” koffie die nog ouderwets geschonken werd uit grote ijzeren ketels. Na afloop gingen de discussies vaak nog lang door en werden geblust met hoeveelheden vocht.

En dat is nog steeds zo. De ledenvergaderingen vinden al lang plaats in het dorpshuis, maar de sfeer is gebleven. Het gevoel van “met zijn allen ons dorp leefbaar houden” is nog even sterk aanwezig als zestig jaar geleden toen men voor het eerst de koppen bij elkaar stak om Appelscha-derde Wijke uit het veen omhoog te tillen.

Bestuur

In het bestuur van Plaatselijk Belang hebben de volgende personen zitting:

Voorzitter:mw. Mathilde Holkamp06 – 3019 4134Mathilde (e-mail)
Secretaris:vacaturevacatureSecretaris (e-mail)
Penningmeester:mw. Marga Collé0516 – 426 858Marga (e-mail)
Lid:dhr. Franke de Boer
Lid:mw. Hottie Cnossen0516 – 433 727

Onder de paraplu van Plaatselijk Belang zitten:

*Dorpsblad de Wykendhr. Eric van Beek0516 – 42 68 32
*Stichting Cultureel Erfgoed Ravenswouddhr. Arian Heys0516 – 51 27 40

Statuten en Huishoudelijk Reglement
Deze vindt u op de download pagina, samen met de notulen van ledenvergaderingen, jaarverslagen en andere relevante documenten.

Geschiedenis

Notulen van de oprichtingsvergadering:
Notulen van een vergadering van de inwoners onder de schoolkring 3e wijk Appelscha op 23 Februari 1940.
Ongeveer vijftig personen waren ter vergadering aanwezig, welke geleid werd door den heer Lok hoofd der O.L.school.
Als hoofdpunt werd er naar voren gebracht aanleg telefoon, welke dan aan huis kwam bij H.Lauwers of bij den heer M.Posthuma.
De kosten der kabels zou volgens gegevens van P.T.T. ƒ107,– bedragen. Dan wel te verstaan 1 kabel onder de nieuwe vaart en een kabel onder de 1e verbindingswijk.
Boven bedoelde kosten, zou gelden voor aanleg bij Lauwers, bij aanleg bij Posthumus zou die bedoelde post lager zijn, aangezien er dan maar 1 kabel nodig is.
Toen echter den Heer Lok de vergadering een en ander had duidelijk gemaakt, werd er door eenige personen uit de vergadering om een mogelijkheid gevraagd, ontrent een soort financieele garantie, wanneer men later eventueel Telefoon mocht krijgen want na de aansluiting kostte het de eerste 3 jaren ongeveer ƒ34,– per jaar welke dan uit de een of andere kas zouden worden bestreden.
Daarop kwam de heer van Zanden met een voorstel, om een vereeniging in ’t leven te roepen voor Plaatselijk Belang, welk voorstel eenige belangstelling trok. Waarna den heer Lok een en ander toelichte ontrent een dergelijke vereeniging.
Toen daarna de vergadering voor het grootste deel genegen was een dergelijke vereeniging op te richten, waren er een zevental personen, die zich heelemaal onzijdig verklaarden, en het vergaderlokaal verlieten.
Met aanvankelijk 36 leden werd de vereeniging Plaatselijk Belang opgericht. Daarna werd er een stemming gehouden tot het verkrijgen van een dagelijks bestuur. Het grootste aantal stemmen werden respectievelijk in volgorde uitgebracht op de heeren Lauwers Lok Dreves Pool van Zanden van Riezen en de Haan. Vijf personen zouden deel uitmaken voor het bestuur. De heer Lauwers, nam echter zijn benoeming niet aan, en werd het bestuur gevormd uit de vijf opvolgende personen.
Er werd daarna besproken om alle gezinnen onder de schoolkring 3e Wijk te bezoeken, om te trachten het ledental zoo veel mogelijk uit te breiden.
De contributie werd vastgesteld op ƒ0,50 per jaar te betalen in twee termijnen.
Voor het huisbezoek stelden zich naast het bestuur, vijf personen beschikbaar en wel de heeren J.K.Karsten, P.Bergsma. Alle Bergsma, A v/d Duin en J de Haan.
Na de pasgeborene van harte geluk te hebben sloot den heer Lok de vergadering

VoorzitterDe Secretares.
A.J.LokH.Dreves

Notulen van de eerste bestuursvergadering:
Notulen van een bestuursvergadering Plaatselijk Belang Ravenswoud op 16 maart

Na de opening werden eerst de bestuursfuncties onderling verdeeld.
Het bestuur werd als volgd samengesteld.
Voorzitter A.J.Lok
Secretaris H.Dreves
Penningmeester L van Riezen
Plaatsvervangend voorzitter J van Zanden
Voor algemeene functies W.Pool
Den heer Lok had vorens al niet stil gezten en had al eenige brieven verzonden in verband met de pas opgerichte vereeniging, en wel op 22 Febr. Een schrijven aan de heer Halbersma te Haulerwijk om een regelement van een soortgelijke vereeniging. Ook van V.V.V. te Appelscha is een regelement gevraagd en op 27 Febr. Werd er een schrijven tot B en W gericht voor verguning tot het gebruik van een der schoollokalen voor de vergaderingen.

Daarna werden er verschillende dingen besproken die voor verbetering van Plaatselijk Belang in aanmerking kwamen. Onder anderen.

Punt 1Radio centrale
Punt 2Verbetering bruggen
Punt 3Verbetering brug over de Boksloot
Punt 4Leuningen aan de bruggetjes
Punt 5Verbetering pad langs verbindingswijk
Punt 6Een bak voor tijdelijke berging van gestorven vee
Punt 7Plaatsing van een lantaarnpaal bij den school
Punt 8Aansluiting telefoon
Punt 92e buslichting
Punt 10Maken van ijsbanen bij sneeuw en dergelijke

Daarna werd er besproken om alle gezinnen onder de schoolkring Ravenswoud te bezoeken om het ledental zoo veel mogelijk op te voeren.
Daarna sluiting
De Secretares
H.Dreves